Karmasangsthan Bank

21. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে 4, 5 ও 6 দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে 1 অবশিষ্ট থাকবে?

(a) 21               (b) 59              (c) 61                   (d) 21

Ans: (c) 61 

22. 15টি ভেড়ার মূল্য 5টি গরুর মূল্যের সমান। 2টি গরুর মূল্য 3000 টাকা হলে 3টি ভেড়ার মূল্য কত?

(a) 1500 টাকা                  (b) 1750 টাকা

(c) 1800 টাকা                   (d) 2000 টাকা

Ans: (a) 1500 টাকা

23. কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম?

(a) 0.1000               (b) 0.0100              (c) 0.0010                  (d) 0.0001

Ans: (a) 0.1000 

24. এক ব্যক্তি তার আয়ের 15% আয়কর দেন। তিনি 6000 টাকা আয়কর দিয়ে থাকলে তার মোট আয় কত?

(a) 40, 000 টাকা                  (b) 50, 000 টাকা

(c) 60, 000 টাকা                   (d) কোনটিই নয়

Ans: (a) 40, 000 টাকা

25. 10 গজ \times 5 গজ = কত?

(a) 50 গজ               (b) 50 বর্গ গজ              (c) 15 গজ                   (d) কোনটিই নয়

Ans: (b) 50 বর্গ গজ 

26. 90 ডিগ্রী কোণের সম্পূরক কোণ কত ডিগ্রী?

(a) 0 ডিগ্রী               (b) 180 ডিগ্রী              (c) 90 ডিগ্রী                  (d) 270 ডিগ্রী

Ans: (c) 90 ডিগ্রী 

27. করিম বার্ষিক 6.5% সুদে 9000 টাকা ব্যাংকে জমা রাখল। সুদের হার বেড়ে 12% হলে করিম 1 বছরে সুদ হিসাব কত টাকা বেশি পাবে?

(a) 585 টাকা                     (b) 495 টাকা

(c) 1800 টাকা                  (d) 2100 টাকা

Ans: (b) 495 টাকা 

28. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মাপের অনুপাত 5 : 6 :  7। এর পরিসীমা 198 সেন্টিমিটার হলে দীর্ঘতম বাহুটি কত সেন্টি মিটার।

(a) 44 সেমি               (b) 55 সেমি              (c) 66 সেমি                   (d) 77 সেমি

Ans: (d) 77 সেমি

29. দুটি লাইন একে অন্যের থেকে 2 মিটার দূরে সমান্তরাল ভাবে চলে গেছে। কত মিটার ‍দূরে লাইন দুটি একে অন্যকে ছেদ করবে?

(a) 200 মিটার                (b) 400 মিটার

(c) 800 মিটার                  (d) কখনই নয়

Ans: (d) কখনই নয়

30. নিচের কোনটি 0.0625 এর সমান?

(a) {5 \over 8}                     (b) {3 \over 8}

(c) {1 \over 16}                  (d) {1 \over 18}

Ans: (c) {1 \over 16}