BCS Preparation
BCS Preparation

01.  1^{2}+3^{2}+5^{2}+..........31^{2} সমান কত?

(ক) 258              (খ) 256        (গ) 254               (ঘ) 252

উত্তর:  প্রশ্নটিতে ভুল রয়েছে। ধারাটিতে বর্গ না থাকলে উত্তর 256 হতো।

02.  এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য 1200 টাকায় কিনে 15% লাভে বিক্রয় করল; ক্রেতা ঐ দ্রব্য তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে 5% ক্ষতিতে বিক্রয় করল। শেষ বিক্রয় মুল্য কত ছিল?

(ক) 1280     (খ) 1281   (গ) 1310    (ঘ) 1311

উত্তর: (ঘ) 1311

03. চালের দাম 25% বেড়ে যাওয়ায় এক ব্যক্তি চালের ব্যবহার এমনভাবে কমালেন যেন তার সাংসারিক ব্যয়  অপরিবর্তিত থাকে। তিনি চালের ব্যবহার শতকরা কত ভাগ কমালেন?

(ক) 20%            (খ) 16%           (গ) 18%               (ঘ) 15%

উত্তর: (ক) 20%

04. কোন ভগ্নাংশটি লঘিষ্ঠ আকরে প্রকাশিত?

(ক) \frac{77}{143}         (খ) \frac{102}{289}     (গ) \frac{113}{355}     (ঘ) \frac{343}{1001}

উত্তর: (গ)\frac{113}{355}

05. এক ব্যক্তি তার মোট সম্পত্তির অংশ ব্যয় করার পরে অবশিষ্টের  অংশ ব্যয় করে  দেখলেন যে তার নিকট 1000 টাকা রয়েছে। তার মোট সম্পতির মূল্য কত?

(ক) 2000 টাকা    (খ) 2300 টাকা    (গ) 2500 টাকা   (গ) 3000 টাকা

উত্তর: (ঘ) 3000 টাকা

06.  একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য 5, 6 ও 7 মিটার। নিকট তম বর্গমিটারের  ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল  কত?

(ক) 16 বর্গ মিটার   (খ) 15 বর্গ মিটার   (গ) 17 বর্গমিটার  (ঘ) 14 বর্গ মিটার

উত্তর: (খ) 15 বর্গ মিটার

07. 9, 36, 81, 144,……….. এর পরবর্তী সংখ্যা কত?

(ক) 169     (খ) 225     (গ) 256    (ঘ) 272

উত্তর: (ক) 225

08. একটি আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থের 3 গুন । আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল 300 বর্গমিটার  হলে তার পরিসীমা কত?

(ক) 70  মিটার   (খ) 75 মিটার   (গ) 80 মিটার  (ঘ) 90 মিটার

উত্তর: (গ) 80 মিটার 

09.  x+y=7  এবং  xy=10  হলে, এ\left ( x-y \right )^{2} র মান কত? 

(ক) 3    (খ) 6          (গ) 9     (ঘ) 12

উত্তর: (গ) 9

10.  2x^{2}+x-15 এর উৎপাদক কোনটি?

(ক)  \left ( x+3 \right )\left ( 2x-5 \right ) (খ)  \left ( x-3 \right )\left ( 2x-5 \right )

(গ) \left ( x-3 \right )\left ( 2x+5 \right )  (ঘ) \left ( x+3 \right )\left ( 2x-5 \right )

উত্তর: (ক) \left ( x+3 \right )\left ( 2x-5 \right )