BCS Preparation
BCS Preparation

01. একটি সংখ্যা 650 থেকে যত বড় 820 থেকেতত ছোট। সংখ্যাটি কত?

(ক) 730        (খ) 735              (গ) 800                (ঘ) 780

উত্তর: (খ) 735

02. কোনো পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর 80% গণিত এবং 70% বাংলায়  পাস করলো। উভয় বিষয়ে পাস করলো 60%, উভয় বিষয়ে শতকরা কত জন ফেল  করলো?  

(ক) 15%                 (খ) 10%                   (গ) 12%                   (ঘ) 11%

উত্তর: (খ) 10%

03. কোন কোন স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে 31 অবশিষ্ট থাকে?

(ক) 35, 45, 63, 105,315           (খ) 35, 40, 65, 110, 315

(গ) 35, 45, 70, 105, 315           (ঘ) 35, 45, 63, 110, 315

উত্তর: (ক) 35, 45, 63, 105, 315

04. একটি দ্রব্য 380 টাকায় বিক্রয় করায় 20 টাকা  ক্ষতি হলে। ক্ষতির শতকরা হার কত?

(ক) 8%            (খ) 6%      (গ) 5%           (ঘ) 7%

উত্তর: (গ)  5%

05. দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর 199 হলে বড় সংখ্যাটি কত?

(ক) 70       (খ) 80                 (গ) 90                (ঘ) 100

উত্তর: (ঘ) 100

06. একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের হর  ও লবের অন্তর 2, হর ও লব উভয় থেকে 3 বিয়োগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে যোগ  করলে যোগফল 1 হয়, ভগ্নাংশটি কত?

(ক) \frac{7}{9}                (খ) \frac{7}{9}               (গ) \frac{11}{13}     (ঘ)  \frac{13}{16}

উত্তর: (খ) \frac{7}{9} 

07. কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম?

(ক)  0.3       (খ) \frac{1}{3}      (গ)  \sqrt{0.3}      (ঘ) \frac{2}{5}

উত্তর: (গ) \sqrt{0.3}

08.  x + y =12  এবং x - y = 2 হলে xy এর মান কত?

(ক) 35            (খ) 140                (গ) 70              (ঘ) 144

উত্তর: (ক) 35 

09. এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর চেয়ে 5 বছরের বড়। তার স্ত্রীর বয়স ছেলের বয়সের 4 গুণ। 5 বছর পরে ছেলের বয়স 12 বছর হলে বর্তমান ঐ ব্যক্তির বয়স কত?

(ক) 65 বছর             (খ) 28 বছর          (গ) 33 বছর     (ঘ) 53 বছর

উত্তর: (গ) 33 বছর 

10. 60 মিটার  বিশিষ্ট একটি বাঁশকে 3 ঃ 7 ঃ 10 অনুপাতে ভাগ করলে টুকরাগুলোর সাইজ কত?

(ক) 8 মিটার; 22 মিটার; 30 মিটার   (খ) 10 মিটার; 20 মিটার; 30 মিটার

(গ) 9 মিটার; 21 মিটার; 30 মিটার    (ঘ) 12 মিটার; 20 মিটার; 28 মিটার

উত্তর: (গ) 9 মিটার; 21 মিটার; 30 মিটার